Aviso Legal / Política de privacidad

1. Proprietatea portalului web

FCC CONSTRUCCIÓN S.A (denumită în continuare, Entitatea), aparținând Grupului FCC (www.fcc.es), este proprietarul portalului web www.fccco.es și al tuturor subdomeniilor sale (colectiv, Portalul). Sediul său social se află pe strada Balmes, 36, 08007 Barcelona, iar CIF-ul său este A-28/854727. Contactul electronic cu Entitatea se poate realiza prin secțiunea web a contactului sau prin trimiterea unui e-mail la comunicacionfccco@fcc.es.

Entitatea a fost constituită printr-o faptă acordată la 30 ianuarie 1992 și este înregistrată în Registrul Mercantil din Barcelona, Volumul 25762, Folio 108, Fișa B, Înregistrare 94500.

Numele de domenii prin care ai accesat Portalul sunt (sunt) deținute de Entitate.

Numele de nume de domeniu nu pot fi utilizate în legătură cu alt conținut, produse sau servicii care nu sunt deținute de Entitate și / sau Grupul FCC sau în niciun fel că Poate provoca confuzie între utilizatorii finali sau discreditarea entității și / sau a grupului FCC.

2. Obiect

Această Notificare Legală include condițiile de utilizare care reglementează accesul, navigarea și utilizarea Portalului, precum și responsabilitățile derivate din utilizarea, furnizarea și / sau contractarea produselor sau serviciilor care, dacă este cazul, pot fi oferite, precum și a conținutului care o cuprinde și în pofida faptului că fiecare entitate poate stabili condiții particulare care reglementează utilizarea, furnizarea și / sau contractarea de produse sau servicii care, dacă este cazul, sunt oferite utilizatorilor prin intermediul portalului. În orice caz, aceste condiții speciale vor face parte integrantă din prezentul aviz legal.

Simplul acces la Portal, completarea formularelor, trimiterea de cereri de informații, anchete, reclamații, oferte de contractare, curriculum vitae și, în general, orice act de natură similară cu cele anterioare efectuate prin formularele și / sau cutiile poștale electronice existente în Portal vor presupune, pe de altă parte, acceptarea nerezervată a tuturor reglementărilor din prezentul aviz legal și achiziționarea contravalorii utilizatorului portalului. În consecință, trebuie să citiți cu atenție și să cunoașteți conținutul acestui aviz legal.

În cazul în care vi se oferă, prin intermediul portalului, utilizarea, furnizarea și / sau contractarea de produse sau servicii, faptul de a fi utilizat și / sau solicitat de către utilizator va implica, de asemenea, acceptarea nerezervată a condițiilor particulare care, acolo unde este cazul, au fost stabilite în acest scop și vor face parte integrantă din prezentul aviz legal.

3. Accesul și utilizarea portalului

Accesul la Portal de către Utilizatori este gratuit și gratuit. Cu toate acestea, utilizarea, furnizarea și / sau contractarea produselor sau serviciilor care, dacă este cazul, pot fi oferite de către entitate, pot fi supuse respectării prealabile a cerințelor formale, cum ar fi completarea formularului corespunzător, plata cheltuielilor sau taxe și / sau acceptarea prealabilă a condițiilor particulare care rezultă din aplicarea lor.

Simplul acces la Portal nu implică, în sine, stabilirea vreunui tip de legătură sau relație comercială între Entitate și Utilizator, cu excepția cazului în care au fost stabilite mijloacele corespunzătoare pentru acesta și Utilizatorul a respectat anterior cerințele care , după caz, să fie stabilit.

Includerea în Portal a informațiilor referitoare la produse sau servicii oferite de Entitate are scopuri exclusiv informative și publicitare, cu excepția cazului în care un alt scop este stabilit în mod expres.

Dacă pentru utilizarea, furnizarea și / sau contractarea oricărui produs sau serviciu oferit prin intermediul portalului, Utilizatorul ar trebui să procedeze la înregistrarea sa, acesta va fi responsabil pentru furnizarea de informații veridice și legale, garantând autenticitatea tuturor datelor pe care le introduce în timpul necesar completării formularelor prestabilite pentru accesarea produselor sau serviciilor în cauză. Dacă, în urma înregistrării, Utilizatorului i se oferă o parolă, se angajează să utilizeze cu atenție și să o păstreze în secret. În consecință, Utilizatorii sunt responsabili pentru păstrarea și confidențialitatea corespunzătoare a oricăror identificatori și / sau parole furnizate de Entitate și se angajează să nu atribuie utilizarea lor terților, temporar sau permanent, sau să le permită accesul acestora Pentru străini. Va fi responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului să utilizeze și / sau să contracteze produsele sau serviciile de către orice terț nelegitim care folosește o parolă în acest scop din cauza unei acțiuni sau a unei pierderi a acesteia de către Utilizator.

În virtutea celor de mai sus, este obligația Utilizatorului să notifice imediat Entitatea despre orice eveniment care permite utilizarea necorespunzătoare a identificatorilor și / sau a parolelor, cum ar fi furtul, pierderea sau accesul neautorizat la acestea, cu pentru a trece la anularea sa imediată. Până la comunicarea unor astfel de evenimente, Entitatea va fi scutită de orice răspundere care poate rezulta din utilizarea necorespunzătoare a identificatorilor sau parolelor de către terți neautorizați.

În orice caz, accesul, navigarea și utilizarea Portalului și, după caz, utilizarea sau contractarea serviciilor sau produselor care sunt oferite prin intermediul acestuia se face sub responsabilitatea exclusivă și exclusivă a Utilizatorului, astfel încât acesta se angajează să respecte cu sârguință și cu fidelitate orice instrucțiuni suplimentare, date de către Entitate sau de către personalul autorizat al Entității, cu privire la utilizarea Portalului și a conținutului acestuia.

Prin urmare, Utilizatorul se angajează să utilizeze conținutul, produsele și serviciile într-un mod diligent, corect și legal, în conformitate cu legislația în vigoare și, în special, se angajează să se abțină de la:

(i) Folosiți-le pentru scopuri sau efecte contrare legii, moralității, obiceiurilor bune sau ordinii publice și instrucțiunilor primite de la Entitate.

(ii) Folosiți-le în scopuri dăunătoare ale drepturilor legitime ale terților.

(iii) Folosiți conținutul și produsele și, în special, informațiile de orice fel obținute prin intermediul portalului sau serviciilor pentru a trimite publicitate, comunicări în scopul vânzărilor directe sau cu orice alt tip de scop comercial, mesaje nesolicitate adresate la o multitudine de persoane, indiferent de scopul lor, precum și să se abțină de la comercializare sau dezvăluirea acestor informații în orice mod.

4. Responsabilități și limitări

Entitatea nu poate garanta fiabilitatea, utilitatea sau veridicitatea informațiilor furnizate prin intermediul portalului.

În consecință, entitatea nu garantează și nu este responsabilă pentru:

(i) Continuitatea conținutului Portalului și / sau lipsa disponibilității sau accesibilității Portalului sau continuitatea tehnică a acestuia;

(ii) Lipsa erorilor din conținutul sau produsele menționate;

(iii) Lipsa virușilor și a altor componente dăunătoare în Portal sau pe serverul care îl furnizează;

(iv) Invulnerabilitatea portalului și / sau impregnabilitatea măsurilor de securitate adoptate în acesta;

(v) Dacă este cazul, lipsa de utilitate sau performanța conținutului sau serviciilor Portalului;

(vi) Daunele sau pierderile cauzate, pentru el sau pentru un terț, de către orice persoană care a încălcat condițiile, regulile și instrucțiunile stabilite de către Entitate în Portal sau prin încălcarea sistemelor sale de securitate;

(vii) Orice alte daune care ar putea fi cauzate de motive inerente nefuncționării sau funcționării defectuoase a Portalului sau a site-urilor web, la care s-au stabilit, după caz, link-uri.

Cu toate acestea, entitatea declară că a adoptat toate măsurile necesare, în cadrul posibilităților sale și a stării tehnologiei, pentru a garanta funcționarea Portalului și pentru a preveni existența și transmiterea de viruși și a altor componente dăunătoare pentru utilizatori.

Entitatea depune toate eforturile pentru a evita erorile din conținutul care este publicat în Portal. Toate conținuturile oferite prin intermediul portalului sunt actualizate, Entitatea rezervându-și puterea de a le modifica în orice moment. Entitatea nu este responsabilă pentru consecințele care pot rezulta din erorile din conținutul care pot apărea pe Portal furnizate de terți.

Orice comunicare sau transmitere de conținut care încalcă drepturile terților și al căror conținut este amenințător, obscen, defăimător, pornografic, xenofob, tentativă împotriva demnității persoanei sau a drepturilor copiilor, a legii actuale sau a oricărei conduite care incită este interzisă. sau constituie realizarea unei infracțiuni.

De asemenea, este interzisă includerea și comunicarea de către utilizatori a conținutului care este fals sau inexact și care induce sau poate induce în eroare alți utilizatori sau personalul Entității, în special conținutul care este protejat de oricare Drepturile de proprietate intelectuală sau industrială, aparținând terților, atunci când nu au autorizarea titularului drepturilor, subminează sau discredită faima sau creditul Entității sau al oricărui membru al Grupului FCC, sunt considerate ca un caz de publicitate ilegal, înșelător sau nedrept și / sau să încorporeze viruși sau orice alt element electronic care ar putea deteriora sau împiedica funcționarea Portalului, a rețelei, a echipamentelor informatice ale Entității sau ale terților și / sau accesul la portalul altor utilizatori.

Entitatea poate interzice accesul la Portalul oricărui Utilizator care îndeplinește oricare dintre comportamentele menționate, dar fără a se limita la, în această secțiune.

5. Drepturi de proprietate intelectuală și industrială

Entitatea este proprietarul sau a obținut licența corespunzătoare privind drepturile de exploatare în ceea ce privește proprietatea intelectuală, industrială și a imaginii asupra conținutului disponibil prin intermediul acesteia, printre altele, cu titlu de exemplu și nu exhaustiv, textele, desenele grafice, desene, coduri, software, fotografii, videoclipuri, sunete, baze de date, indexuri, imagini, mărci, logo-uri, expresii și informații și, în general, orice altă creație protejată de normele naționale și tratatele internaționale privind proprietatea intelectuală și industrială (în înainte, în comun, conținutul).

Toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială asupra conținutului sunt rezervate și, în special, este interzisă modificarea, copierea, reproducerea, comunicarea publică, transformarea sau distribuirea în orice fel a conținutului inclus sau inclus în portal, în scopuri publice. sau comercial, dacă nu există o autorizație prealabilă, expresă și scrisă a Entității sau, după caz, a titularului drepturilor cărora le corespunde.

Accesul și navigarea Utilizatorului prin Portal nu vor fi în nici un caz înțelese ca o renunțare, transmitere, licență sau cesiune totală sau parțială a drepturilor indicate mai sus de către Entitate.

În consecință, nu este permisă suprimarea, eludarea sau manipularea notificării privind drepturile de autor („drepturi de autor”) și orice alte date care identifică drepturile Entității sau ale proprietarilor acesteia încorporate în Conținut, precum și dispozitivele de protecție tehnică. , amprente sau orice informații și / sau mecanisme de identificare care pot fi conținute în acestea.

Referirile la nume și mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate, logo-uri sau alte semne distinctive, indiferent dacă sunt deținute de Entitate sau de companii terțe, implică o interdicție a utilizării acestora fără acordul Entității sau al proprietarilor legitimi ai acesteia. În niciun moment, cu excepția cazului în care este specificat în mod expres accesul sau utilizarea Portalului și / sau a conținutului acestuia, nu oferă utilizatorului niciun drept asupra mărcilor, logo-urilor și / sau semnelor distinctive incluse în acesta protejate prin lege.

6. Legături

6.1 Link-uri de pe portal către alte site-uri web

Entitatea poate oferi legături, direct sau indirect, către resursele de internet sau paginile web care se află în afara portalului. Prezența acestor linkuri în Portal are un scop informativ, neconstituind în niciun caz o invitație la contractarea produselor și / sau serviciilor care sunt oferite sau care pot fi oferite pe paginile web de destinație și nici nu implică existența unei legături sau relații comerciale. sau dependența de proprietarul site-ului web conectat. În aceste cazuri, entitatea nu va fi responsabilă pentru stabilirea condițiilor generale și particulare care trebuie luate în considerare în utilizarea, furnizarea sau contractarea acestor servicii de către terți și, prin urmare, nu poate fi considerată responsabilă pentru acestea.

Entitatea nu are nicio putere sau mijloace umane sau tehnice pentru a cunoaște, controla sau aproba toate informațiile, conținutul, produsele sau serviciile furnizate de alte pagini web către care se pot stabili link-uri de pe Portal. În consecință, Entitatea nu va putea să-și asume niciun fel de responsabilitate pentru niciun aspect legat de pagina web la care s-a putut stabili un link din Portal, în mod specific, cu titlu de exemplu și fără impozitare, pentru funcționarea, accesul, datele, informațiile, fișierele, calitatea și fiabilitatea produselor și serviciilor sale, a linkurilor proprii și / sau a oricărui conținut, în general.

Cu toate acestea, în cazul în care Entitatea devine eficient conștientă de faptul că activitatea sau informațiile la care se face referire din legăturile menționate sunt ilegale, constitutive ale unei infracțiuni sau pot prejudicia proprietățile sau drepturile unui terț, va acționa cu diligență. este necesar să ștergeți sau să dezactivați legătura corespunzătoare cât mai curând posibil.

De asemenea, dacă utilizatorii au cunoscut efectiv ilegalitatea activităților desfășurate prin intermediul acestor pagini web terțe, trebuie să notifice imediat Entitatea pentru a dezactiva legătura de acces la aceasta.

6.2 Link-uri de la alte pagini web către portal

Dacă orice Utilizator, entitate sau site web dorește să stabilească un tip de link către Portal, trebuie să respecte următoarele prevederi:


(i) Trebuie să obțină autorizația prealabilă, expresă și scrisă a Entității.
(ii) Link-ul poate fi direcționat numai către pagina principală a Portalului, cu excepția cazului în care este autorizat în mod expres altfel.

(iii) Linkul trebuie să fie absolut și complet, adică trebuie să ducă Utilizatorul, printr-un clic, pe pagina principală și trebuie să acopere complet întreaga extensie a ecranului paginii principale a Portalului. În niciun caz, cu excepția cazului în care Entitatea autorizează altceva, pagina web de pe care se face link-ul poate reproduce, în orice mod, Portalul, să o includă ca parte a site-ului său web sau în una dintre „cadrele” sale sau să creeze un „ browser "în oricare dintre paginile Portal.

(iv) Pe pagina web de pe care a fost stabilit linkul, nu poate fi declarat în niciun fel că Entitatea corespunzătoare a autorizat un astfel de link, fără ca acesta să fie astfel. Dacă entitatea care face legătura de la pagina sa către Portal dorește corect să includă pe site-ul său web marca, denumirea, numele comercial, eticheta, logo-ul sau orice alt semn de identificare al Entității și / sau al Portalului, trebuie să aibă anterior autorizație prealabilă, expresă și scrisă a Entității.
(v) În orice caz, Entitatea interzice stabilirea unui link către Portal din acele pagini web care conțin materiale, informații sau conținut ilicit, ilegal, degradant, obscen și, în general, care contravin moralității, ordinii publice, legislația actuală, normele sociale în general acceptate sau dăunătoare drepturilor legitime ale terților.

7. Politica de confidențialitate

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, Protecția generală a datelor (în continuare, GDPR) și alte reglementări aplicabile, Entitatea vă informează că protecția confidențialității este una dintre principalele valori ale grupului FCC. Respectarea reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal în vigoare este un obiectiv prioritar pentru noi și vom face acest lucru cu cea mai mare transparență. Motivul acestei politici este de a explica modul în care vom trata datele personale pe care Utilizatorul ni le furnizează prin intermediul acestui Portal.

Utilizatorul este informat și consimte la tratarea datelor furnizate în timpul navigării pe Portal și a celor generate ca urmare a utilizării acestora, inclusiv, după caz, comunicări internaționale sau transferuri de date care ar putea fi făcute. , cu scopurile indicate în această secțiune.

Acest portal este conceput pentru persoanele de peste 14 ani, cu excepția cazului în care navighează cu supravegherea oricăruia dintre părinții sau tutorii lor legali, deci, dacă nu sunteți însoțit de aceștia, trebuie să aveți peste 14 ani pentru a putea consimți la prelucrarea datelor dvs. personale .

Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. personale?

Informațiile și / sau datele personale pe care ni le furnizați sunt incluse într-un fișier a cărui responsabilitate este:

Identitate responsabilă FCC CONSTRUCCION S.A, cu CIF este A-28/854727
Sediu social Calle Balmes, 36, 08007 Barcelona
Adresa poștală de contact Avenida Camino de Santiago numărul 40-28050. Madrid
Contact pentru protecția datelor fccco.lopd@fcc.es

Ce date păstrăm?

Entitatea, prin acest portal, obține informații despre Utilizatorii săi. Datele care sunt păstrate sunt:

 1. Numele de domeniu al furnizorului (ISP) care vă oferă acces la rețea. De exemplu, un Utilizator al furnizorului XXX va fi identificat cu domeniul xxx.es.
 2. Data și ora de acces la Portalul nostru.
 3. Adresa de internet de la care a pornit linkul către Portalul nostru.
 4. Identificare, informații de contact, precum și toate cele furnizate de Utilizator prin formularul corespunzător.
 5. Date academice și profesionale (în general, curriculare) pe care le furnizează Utilizatorul prin formularul „Work at FCC”. Pentru a o completa, veți fi redirecționat către un site web EPRESELEC, unde puteți găsi toate informațiile de confidențialitate înainte de a introduce datele.

Utilizatorul garantează acuratețea și veridicitatea datelor cu caracter personal furnizate, angajându-se să le păstreze în mod corespunzător actualizate și să notifice Entitatea orice modificare care se produce în ele.

În ce scop vă tratăm datele dvs. personale și pe ce ne bazăm pentru a face acest lucru?

Entitatea va prelucra datele pe care ni le furnizați în timpul navigării și utilizării Portalului nostru, precum și a celor colectate prin formularul corespunzător, în următoarele scopuri și cu următoarele legitimități:

Scop Legitimare
Gestionați relația Utilizatorilor cu Entitatea

GDPR: 6.1 a) Consimțământul dat de Utilizator.

Puteți să vă revocați acordul în orice moment, scriind un e-mail la fccco.lopd@fcc.es în care vă specificați clar solicitarea. De asemenea, în fiecare expediere pe care o primiți, vi se va da posibilitatea să vă dezabonați.

Răspundeți la solicitări sau întrebări despre servicii pe site-ul web al Entității.
Oferiți-vă o navigare mai personalizată și o experiență mai bună ca utilizator al site-ului nostru web GDPR: 6.1 f) Satisfacția intereselor legitime urmărite de persoana responsabilă pentru tratament sau de către o terță parte, cu condiția ca aceste interese să nu prevadă interese sau drepturi și libertăți fundamentale a părții interesate care necesită protecția datelor cu caracter personal, în special atunci când partea interesată este un copil.
Pregătiți statistici despre țările și serverele care vizitează web mai des.
Cunoașteți orele cu cel mai mare flux de vizite pe web, precum și faceți ajustări precise pentru a evita problemele de acces.
Gestionarea proceselor de selecție a personalului prin secțiunea "Lucrați la FCC” Trebuie să consimțiți la procesarea datelor curriculare atunci când vă înregistrați ca utilizator pe site-ul web "fcc.epreselec.com”, către care se redirecționează secțiunea "Lucrează la FCC”.

 

Cât timp vom păstra datele dvs. personale?

Datele cu caracter personal furnizate vor fi păstrate pentru perioada strict necesară pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus și determinate pe baza următoarelor criterii: (i) obligația legală de conservare; (ii) durata relației contractuale și atenția la toate datoriile care decurg din relația menționată; și, (iii) cererea de suprimare de către partea interesată în cazurile în care se desfășoară. În orice caz, în ceea ce privește scopul tratării proceselor de selecție a personalului, datele vor fi păstrate pentru o perioadă de doisprezece luni dacă, din momentul punerii la dispoziție de către utilizatorul candidat al curriculumului dvs., cererea dvs. nu este aleasă pentru participarea la orice proces de selecție sau dacă solicitarea dvs. a fost soluționată negativ.

Entitatea se angajează să prelucreze și să colecteze date cu caracter personal:

 • Într-un mod legal, fidel și transparent,
 • într-un mod adecvat, pertinent și limitat,
 • exact actualizat și,
 • pentru timpul necesar.

De asemenea, Entitatea se angajează să respecte principiile directoare ale Confidențialității din proiectare și implicit, precum și responsabilitatea proactivă.

Cui destinatari vor fi comunicate datele dvs.?

Entitatea poate comunica datele sale, exclusiv în scopurile indicate în prezenta politică, altor entități aparținând Grupului FCC, filialelor și participanților, precum și terților cu care semnează acorduri de colaborare.

Entitățile Grupului FCC sunt toate acele companii sau entități care sunt listate în Raportul anual de conturi publicat pe site-ul web www.fcc.es și ale căror activități sunt: i) construcții, ii) gestionarea integrală a apei, iii) gestionarea serviciilor mediu, iv) infrastructură și v) gestionarea serviciilor pentru cetățeni.

De asemenea, orice entitate aparținând Grupului FCC, filiale și participanți, poate comunica date cu caracter personal oricăreia dintre entitățile menționate anterior, pentru a menține un management complet și centralizat al relației părților interesate cu diferitele entități ale Grupului FCC și că părțile interesate pot beneficia de accesul la datele lor de la oricare dintre ele, respectând în orice caz legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal și fără a fi nevoie ca părțile interesate să fie comunicate la fiecare primă comunicare care se face.

În cadrul comunicărilor indicate în paragraful anterior, se pot face transferuri internaționale de date către țări terțe sau organizații internaționale, asupra cărora există sau nu o decizie de adecvare a Comisiei Europene cu privire la acestea. Transferurile internaționale către țări care nu pot garanta un nivel adecvat de protecție vor fi excepționale și vor fi efectuate ori de câte ori sunt esențiale pentru dezvoltarea relației lor cu entitatea și aplicarea garanțiilor necesare pentru a se asigura că principiile protecției date necesare.

Care sunt drepturile dvs. în calitate de proprietar al datelor?

Drepturile pe care Utilizatorul le poate exercita, în calitate de proprietar al datelor, sunt cele indicate mai jos:

Dreapta Conținut Canale de servicii de conținut corect
Acces Puteți obține confirmarea dacă Entitatea tratează datele dvs. personale, precum și, consultați datele dvs. personale incluse în fișierele Entității.

Puteți exercita aceste drepturi prin cerere scrisă adresată FCC CONSTRUCCION SA, numărul 40-28050 din Avenida Camino de Santiago. Madrid sau trimițând un e-mail la fccco.lopd@fcc.es 
De luat în considerare:
Pentru a vă exercita drepturile, trebuie să atașați o copie a documentului de identitate sau a unui alt document care dovedește identitatea dvs. și care să indice clar dreptul pe care doriți să îl exercitați și referința „Protecția datelor”

 

Rectificare Puteți modifica datele dvs. personale atunci când sunt inexacte, precum și completați cele care sunt incomplete.
Ștergere Puteți solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare în scopurile care au motivat colectarea acestora.
Opoziție Puteți solicita ca datele dvs. personale să nu fie procesate. Entitatea va opri procesarea datelor, cu excepția motivelor legitime relevante sau a exercitării sau apărării unor posibile revendicări.
Limitarea tratamentului

Puteți solicita limitarea procesării datelor dvs. în următoarele cazuri:

 • În timp ce provocarea exactității datelor dvs. este verificată;
 • Când prelucrarea este ilegală, Utilizatorul se opune ștergerii datelor sale și solicită limitarea utilizării acestora;
 • Atunci când Entitatea nu are nevoie să proceseze datele Utilizatorului, dar are nevoie de ele pentru exercitarea sau apărarea revendicărilor;
 • Când v-ați opus procesării datelor dvs. pentru îndeplinirea unei misiuni de interes public sau pentru satisfacerea unui interes legitim, verificând în același timp dacă motivele legitime ale tratamentului prevalează asupra dvs.
Portabilitate Puteți primi, în format electronic, datele personale pe care le-ați furnizat și cele care au fost obținute din relația dvs. contractuală cu Entitatea, precum și să le transmiteți unei alte entități.
Dacă considerați că Entitatea nu a tratat datele dvs. personale în conformitate cu reglementările aplicabile, puteți trimite o reclamație la autoritatea de control competentă, prin intermediul site-ului web www.agpd.es. Cu toate acestea, pentru a oferi cel mai bun serviciu utilizatorilor noștri, vă rugăm să contactați în prealabil Entitatea por los canales de atención indicados prin canalele de servicii indicate pentru a putea răspunde mai rapid la solicitarea dvs. și pentru a clarifica eventualele îndoieli care pot apărea. Este întotdeauna prioritatea Entității să furnizeze un serviciu de calitate tuturor utilizatorilor săi.
Exercitarea acestor drepturi este gratuită.

Societatea informațională și confidențialitate

În conformitate cu prevederile Legii 34/2002 din 11 iulie, privind serviciile societății informaționale și comerțului electronic, în cazul în care utilizatorul nu dorește să primească în viitor comunicații comerciale electronice sau să se dezaboneze de la Sistemul de comunicații promoționale la care v-ați putea abona, poate exprima o astfel de dorință, trimițând un e-mail la următoarea adresă de e-mail: fccco.lopd@fcc.es (în plus, în fiecare expediere, posibilitatea pe care Utilizatorul o poate oferi scăzut).

Entitatea are profiluri în unele dintre rețelele sociale principale ale internetului (Facebook, Twitter etc.), astfel încât este responsabilă de fișier în toate acele cazuri ale datelor următorilor, fanilor, abonaților, comentatorilor etc. Tratamentul pe care Entitatea îl poate efectua va fi cel pe care rețeaua socială îl permite profilurilor corporative. Entitatea își poate informa adepții prin orice mijloace pe care rețeaua socială le permite despre activitățile, serviciile etc. În niciun caz, entitatea nu va folosi datele în alte scopuri.

Entitatea presupune că Utilizatorul este informat și acceptă condițiile stabilite mai sus dacă continuă navigarea pe Portal și, dacă este cazul, dacă apasă butonul „TRIMITE” (sau echivalent) găsit în formularele de colectare a datelor.

8. Cookie-uri

Consultați "Politica privind cookie-urile" încărcate pe portal pentru a cunoaște tipul de cookie-uri utilizate în acesta, modul de gestionare a cookie-urilor în funcție de tipul de sistem, precum și modul de revocare a consimțământului dat anterior.

9. Durata și modificarea

Entitatea își rezervă dreptul de a modifica prezentul aviz legal și / sau condițiile particulare care, după caz, au fost stabilite pentru utilizarea și / sau contractarea produselor sau serviciilor furnizate prin intermediul portalului, atunci când se consideră adecvate sau cu scopul de a se adapta la modificările legislative și tehnologice, fiind valabile și având efectele sale din publicarea în Portal.

Valabilitatea temporară a acestor condiții de utilizare coincide, prin urmare, cu momentul expunerii sale, până la modificarea totală sau parțială, moment în care condițiile de utilizare modificate vor deveni efective.

Entitatea poate înceta, suspenda sau întrerupe, în orice moment, fără notificare prealabilă, accesul la conținutul paginii, fără posibilitatea utilizatorului de a cere nicio compensație. După rezilierea menționată, interdicțiile privind utilizarea conținutului, menționate mai sus în prezentul aviz legal, vor rămâne în vigoare.

10.Comunicaciones

Orice comunicare între Entitate și Utilizator, acesta din urmă trebuie să contacteze Entitatea la adresa poștală și / sau electronică indicată mai sus. În orice caz, comunicările Entității către Utilizator vor fi efectuate în conformitate cu informațiile de contact furnizate sau furnizate. În mod specific, Utilizatorul acceptă utilizarea e-mailului ca procedură valabilă pentru schimbul de informații și transmiterea comunicațiilor între și / sau cu Entitatea.

11. General

Titlurile diferitelor clauze sunt doar informative și nu vor afecta, califica sau modifica interpretarea Notificării legale.

Dacă există o discrepanță între ceea ce este stabilit în prezentul aviz legal și condițiile particulare care pot fi stabilite, dacă este cazul, cu privire la produsele sau serviciile oferite pe portal sau de către entitate, prevederile condițiilor particulare vor prevala.

În cazul în care orice dispoziție sau dispoziții din prezentul aviz legal au fost considerate nule sau nerespectabile, total sau parțial, de către orice Curte, Curte sau organ administrativ competent, a declarat nulitatea sau aplicarea nu va afecta celelalte dispoziții ale avizului legal sau condițiile particulare care, dacă este cazul, au putut fi stabilite.

Neexercitarea sau executarea de către Entitate a vreunui drept sau dispoziție cuprinsă în prezentul aviz legal nu va constitui o renunțare la acesta, cu excepția cazului în care a fost recunoscută și acordul scris de către dumneavoastră.

12. Legea aplicabilă și instanțele competente

Prezentul aviz legal și relațiile stabilite între Entitate și Utilizator, în special cunoașterea și soluționarea litigiilor, discrepanțelor sau diferențelor care pot apărea, vor fi guvernate și soluționate în conformitate cu prevederile reglementărilor spaniole privind legislația aplicabilă și jurisdicție competentă.

Cu toate acestea, în cazurile în care reglementările prevăd posibilitatea părților de a se supune unei jurisdicții, Entitatea și Utilizatorul, renunțând în mod expres la orice altă jurisdicție care se poate aplica, vor trimite orice litigii și / sau litigii la cunoștința instanțele și tribunalele din orașul de domiciliu al fiecărei entități prevăzute în prezentul aviz legal.

© 2018 FCC CONSTRUCCION S.A Toate drepturile rezervate.